Số 567/SNV-CCHC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Đăng ngày: 15/06/2015 08:15:30

Kính gửi:

–   Các sở, ban, ngành;

–   UBND ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện công văn số 1963/BNV-CCHC ngày 08/5/2015 của Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg); Công văn số 787/UBND-NC ngày 10/4/ 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ- TTg, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. (nội dung cụ thể theo văn bản kèm theo)