Số 545/SNV-XDCQ ngày 04/6/2015 về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hàng năm trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 04/06/2015 08:08:13

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Để việc phân loại, đánh giá chính quyền cơ sở cấp xã hàng năm được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại hàng năm.

Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hàng năm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của Pháp luật đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Sở Nội vụ xin ý kiến UBND các huyện, thành phố vào dự thảo Quyết định (Mỗi huyện, thành phố xin ý kiến tham gia của ít nhất 07 xã, phường, thị trấn vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và tổng hợp ý kiến tham gia gửi kèm). Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2015 (01 bản gửi qua địa chỉ Gmaỉl: trungthangqtkd@gmail.com). Nếu sau ngày 15/6/2015 các huyện, thành phố không có văn bản tham gia thì coi như đồng ý với dự thảo./.