Số 537/SNV-QLCCVC ngày 02 tháng 6 năm 2015 về việc báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Đăng ngày: 03/06/2015 11:01:33

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1240/UBND-NC ngày 22 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo cơ cấu dân tộc thiểu số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố thống kê báo cáo cơ cấu người dân tộc thiểu số (trừ dân tộc Kinh) thuộc UBND huyện, thành phố tính đến 30/5/2015, cụ thể theo 03 biểu mẫu như sau:

1. Biểu số 01: Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

2. Biểu số 02: Thống kê chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

3. Biểu số 03: Thống kê số học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiệp và đã bố trí việc làm tính từ năm 2012 đến hết năm 2014.

Yêu cầu thực hiện:

– Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2015, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ Gmail: thanh.nvsl@gmail.com.

Các Mẫu biểu báo cáo các đơn vị tải về theo nội dung đính kèm.

Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (đ/c Lương Thanh, ĐT.0223 851 304 hoặc DĐ.0904757868) để giải đáp./.