Số: 509/SNV-TCBC ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Đăng ngày: 11/06/2015 10:05:38

Kính gửi:

– Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

– Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

– Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Chủ tịch Hội đồng quản trị các DNNN;

– Các hội có tính chất đặc thù, được phê duyệt số lượng người làm việc.

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế ( nội dung cụ thể theo văn bản kèm theo).