Số 508/SNV-VP ngày 25/5/2015 về việc báo cáo số lượng, chất lượng công chức làm công tác Nội vụ

Đăng ngày: 25/05/2015 17:14:10

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố. 

Nhằm đánh giá đúng thực trạng số lượng, chất lượng của công chức làm công tác Nội vụ (bao gồm công chức làm công tác tổ chức, cán bộ; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng) tại các sở, ban, ngành và phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ trong thời gian tới. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức tính đến thời điểm hết tháng 5/2015 (Có biểu mẫu gửi kèm).

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 20/6/2015 (đồng thời gửi 01 bản qua email theo địa chỉ quanghaupc@gmail.com), để tổng hợp, xây dựng kế hoạch cụ thể./.