Giấy mời về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Đăng ngày: 21/05/2015 16:14:29

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Nhà nước. Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tô chức chính trị xã hội:

1. Người triệu tập và chủ trì:

Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

2. Đại biểu mời:

–      Mời Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Đào tạo – Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức tỉnh ủy;

–      Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các Ban Đảng, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ;

–      Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức của Văn phòng tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

–      Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội.

–      Lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy;

3.  Thành phần triệu tập dự Hội nghị:

–      Lãnh đạo; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Chánh văn phòng); Kế toán các sở, ban ngành; Lãnh đạo, người làm công tác tô chức của các đơn
vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các tổ chức Hội có tính chất đặc thù được UBND tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc;

–     Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Nội vụ; Phó Trưởng phòng Nội vụ phụ trách quản lý cán bộ, công chức cấp xã; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch của ƯBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố;

–     Lãnh đạo; Trưởng phòng Tổ chức hành chính các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành;

–     Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Kế toán;

–     Sở Nội vụ: Tập thể lãnh đạo, Trưởng các phòng;

–     Sở Tài chính: Lãnh đạo; Trưởng phòng Kế hoạch Ngân sách và Chuyên viên;

–     Bảo hiểm xã hội tỉnh: Lãnh đạo; Trưởng phòng Chính sách và Chuyên viên;

–     Phóng viên Đài Phát thanh truyền hình; Báo Sơn La; cơ quan thông tấn báo chí trung ương đóng trên địa bàn.

4. Nội dung, thời gian, địa điểm:

4.1.   Nội dung

–     Quán triệt, triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ yà Bộ Tài chính; Ke hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị.

–     Quán triệt, triển khai Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị xã hội.

4.2.   Thời gian: khai mạc vào 14h thứ 7 ngày 23/5/2015

4.3.   Địa điểm: Tại trung tâm Hội nghị tỉnh (Hội trường Tỉnh uỷ cũ)

5.  Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện:

5.1.   Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Đôn đốc, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung, địa điểm, khánh tiết, phục vụ Hội nghị.

5.2.   Sở Nội vụ:

–     Phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh về cử các Báo cáo viên, chuẩn bị tài liệu phục vụ cho Hội nghị.

–    Chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, nội dung khai mạc, bế mạc để tổ chức hội nghị.

5.3.   Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tập huấn; Chuẩn bị nội dung hướng dẫn về tài chính trong công tác tinh giản biên chế tạí Hội nghị tập huấn công tác tinh giản biên chế.

5.4.   Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chuẩn bị các nội dung hướng dẫn về công tác bảo hiểm xã hội trong công tác tinh giản biên chế tại Hội nghị tập huấn công tác tinh giản biên chế.

Trân trọng kính mời các đồng chí tới dự đúng thời gian và thành phần./.