Số 389/SNV-QLCCVC Ngày 20/4/2015 về đánh giá việc thự hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày: 20/04/2015 14:54:36

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 832/UBND-NC ngày 14/4/2015 về việc giao Sở Nội vụ xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1440/BNV-CCVC ngày 07/4/2015.

Để có cơ sở xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp, báo cáo (báo cáo theo đề cương, thống kê số liệu theo phụ lục số: 1, 2, 3, 4) kết quả thực hiện các quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2014 đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý từ năm 2012 đến tháng 4/2015 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2014, đồng thời gửi kèm file điện tử vào hộp thư: doanhuyensnv82@gmail.com để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

Chi tiết nội dung đề cương báo cáo, phụ lục báo cáo theo văn bản đính kèm theo.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo báo cáo theo đúng nội dung và thời gian quy định./.