Số 377/SNV-TCBC Ngày 17/4/2015 về việc xin ý kiến dự thảo hướng dẫn Quyết định của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 17/04/2015 10:58:08

Kính gửi:

      – Ban Tổ chức tỉnh ủy;

      – Các Sở, ban, ngành;

      – Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

      – Đảng ủy khối doanh nghiệp;

      – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

      – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành;

      – Các huyện ủy, thành ủy;

      – UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi bổ sung một số điều của phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ dự thảo hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 17/2013/QĐ-UBND, 18/2013/QĐ-UBND, 03/2015/QĐ-UBND, 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Để nội dung văn bản được chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp, Sở Nội vụ xin ý kiến các cơ quan, đơn vị (có dự thảo hướng dẫn đề nghị các đơn vị khai thác trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ sonoivu.sonla.gov.vn). Nội dung tham gia ý kiến cần tập trung làm rõ mấy điểm như sau:

– Sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn tại địa phương, đơn vị

– Các nội dung cần hướng dẫn bổ sung

– Các nội dung cần rút gọn, làm rõ

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ hoàn chỉnh văn bản, tổ chức hội nghị tư vấn (nếu cần) và kịp thời ban hành hướng dẫn để triển khai thực hiện. Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/5/2015, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử tinhsnv72@gmail.com; luonganh6886@gmail.com