Số 352/KH-SNV ngày 13/4/2015 về việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2015.

Đăng ngày: 17/04/2015 14:20:13

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2015.

Thực hiện Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 9/4/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012-2015;  Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.

Ngày 13/4/2015, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 532 về mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2015.

Trong năm 2015, dự kiến mở 12 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho công chức từ tỉnh đến huyện, đến xã về công tác cải cách hành chính nói chung và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp thực hiện công tác cải cách hành chính; kỹ năng giải quyết tình huống hành chính.

* Mục đích

– Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh, giai đoạn 2011-2020.

– Trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức những kiến thức chung về cải cách hành chính, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng báo cáo hàng quý, hàng năm về công tác cải cách hành chính. Kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tuyên truyền cải cách hành chính.

– Nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính của UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành sẽ hiểu biết đầy đủ hơn về công tác cải cách hành chính và tham mưu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao./.