Tin về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 05/03/2015 09:21:58

Tháng 02 năm 2015, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và giải quyết 694 hồ sơ các loại từ tổ chức và cá nhân. Trong đó có 501 hồ sơ xét  tuyển công chức; 94 hồ sơ dự thi nâng ngạch đã tiếp nhận từ tháng trước đang trong thời gian giải quyết; có 131 hồ sơ tiếp nhận mới gồm: thủ tục nghỉ hưu 02 hồ sơ; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc UBND tỉnh quản lý 13 hồ sơ; thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức nhà nước 01 hồ sơ; thành lập, sáp nhập, giải thể các Tổ chức Hội, Tổ chức phi Chính phủ 02 hồ sơ; nâng bậc lương trước thời hạn 60 hồ sơ; nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung cho đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý 09 hồ sơ; điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định 17 hồ sơ; tiếp nhận giải quyết đơn thư 04 hồ sơ. Kết quả có 17 hồ sơ điều động, luân chuyển công chức, viên chức thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định đã được giải quyết, trong đó có 15 hồ sơ giải quyết trước hạn, 02 hồ sơ giải quyết đúng hạn; các hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết./.