Số 501/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 về Quyết định phê duyệt danh sách trí thức trẻ đạt kết quả tuyển chọn tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn – miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Đăng ngày: 09/03/2015 10:23:08