Chuyển biến mới trong công tác cải cách hành chính

Đăng ngày: 16/03/2015 10:55:30

Năm 2015, tỉnh ta xác định đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trong tâm trong năm 2015. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong quý I, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực so với những năm trước; các cấp, các ngành đã kịp thời cụ thể hóa kế hoạch CCHC của tỉnh đến từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Đến nay đã có 15/19 sở, ngành, 10/12 huyện, thành phố ban hành Kế hoạch CCHC năm 2015, tiêu biểu như: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học – Công nghệ, Đài Phát thanh – Truyền hình, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.., UBND các huyện: Mường La, Mai Sơn, Phù Yên, Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La,… Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác CCHC tại 16 cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền và duy trì chuyên mục CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: phát sóng 21 chuyên mục, phóng sự, 30 tin, 6 tác phẩm, 3 chương trình tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, tiếng Thái và tiếng Môngvề công tác cải cách hành chính; Báo Sơn La đã đăng 35 bài viết,phóng sự phản ánh hoạt động CCHC trên địa bàn tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật tin bài về cải cách hành chính, đã góp phần nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Cải cách thể chế đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của địa phương, đã tiếp nhận và thẩm định 16 dự thảo văn bản QPPL, thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền110 văn bản QPPL, rà soát 20 văn bản liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế… Thủ tục hành chính tiếp tục được thống kê, rà soát nhằm sửa đổi, bổ sung Bộ hành chính mới theo quy định của Chính phủ, kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ những thủ tục hành chính đã cũ không còn phù hợp, gây cản trở cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ lớn và 27 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện trong năm 2015;Quyết định công bố thủ tục hành chính mới của các sở: Tài chính; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ. Tiếp tục đăng nhập lên cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính mới và sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền.

_DSC9990~1

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính
tại Bộ Phận Một cửa tại UBND Thành phố Sơn La

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm duy trì, thực hiện và tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố tích cực triển khai. Trong quý, đã tiếp nhận và giải quyết được 63.232lượt hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật; chất lượng giải quyết công việc đã có tiến bộ hơn so với trước. Bộ máy các cơ quan hành chính nhà nướctiếp tục được rà soát, kiện toàn quy định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương. Phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tiếp tục được rà soát, nghiên cứu sửa đổi bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã hội hóa một số dịch vụ công được đẩy mạnh. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh, quy chế làm việc được thực hiện nghiêm túc, chất lượng tham mưu đề xuất đã có chuyển biến. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tài chính công tiếp tục được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đã có 694 đơn vị thực hiện tự chủ, 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện chế độ tự chủ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được quan tâm chỉ đạo, đang hoàn thiện việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhằm đưa các thủ tục hành chính vào thực hiện ở mức độ 3 để giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới triển khai giao dịch điện tử trong một số cơ quan hành chính nhà nước có đủ điều kiện…

Tuy nhiên, trong quý I vẫn còn có một số sở, ngành, huyện chưa quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; còn chậm ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 so với thời gian quy định; thù tục hành chính ở một số huyện, xã chậm được sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính mới theo quy định…

Quý II, năm 2015, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính theonghị quyết của Chính phủ; chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh. Công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị.Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tại tất cả các cơ quan hành chính các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh với các huyện, thành phố và giữa huyện, thành phố với xã, phường, thị trấn. Triển khai kế hoạch thí điểm bổ nhiệm có cạnh tranh thông qua thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Kế hoạch thí điểm thi tuyển đầu vào công chức, viên chức, công chức cấp xã. Rà soát, cân đối biên chế công chức hiện có và xây dựng phương án tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2015. Tổ chức triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin truyền thông và báo chí, khoa học và công nghệ, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tổng hợp công bố xếp hạng CCHC năm 2015 của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố./.

Bài và Ảnh: Cao Hải