Số 07/HĐXTDCC Ngày 16/3/2015 về việc thông báo người đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2014; danh mục tài liệu ôn tập; thời gian và địa điểm phỏng vấn

Đăng ngày: 17/03/2015 15:37:29

Kính gửi:
– Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014; Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014; Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014; Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng công chức năm 2014; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển dụng công chức năm 2014 và dự phỏng vấn theo khối, ngành.

Hội đồng xét tuyển dụng công chức năm 2014, thông báo một số nội dung, như sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển và dự phỏng vấn theo khối, ngành; danh sách người không đủ điều kiện dự xét tuyển công chức năm 2014 theo cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).

2. Danh mục tài liệu ôn tập (gửi kèm theo).

Hội đồng xét tuyển dụng công chức năm 2014 tỉnh Sơn La sẽ không tổ chức ôn tập, mà trên cơ sở tài liệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, ban hành danh mục tài liệu ôn tập theo khối, ngành kèm theo Công văn này, các cơ quan, đơn vị có người dự tuyển, có trách nhiệm thông báo đến người dự tuyển công chức năm 2014 tự tra cứu văn bản trên các trang mạng điện tử, để ôn tập phục vụ cho phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn: Là những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu ôn tập được thông báo.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc phỏng vấn

– Khai mạc, nghe phổ biến nội quy đợt phỏng vấn tuyển dụng công chức năm 2014: Vào hồi 15 giờ, ngày 06/4/2015, tại Hội trường, nhà khách UBND tỉnh Sơn La.

Thành phần: Hội đồng xét tuyển dụng công chức năm 2014; các thí sinh dự phỏng vấn.

– Địa điểm phỏng vấn: Nhà khách UBND tỉnh, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La (trên đường Điện Biên).

– Lịch phỏng vấn cụ thể theo khối, ngành; Hội đồng xét tuyển dụng công chức năm 2014 sẽ công bố tại buổi khai mạc.

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo tới từng thí sinh dự tuyển dụng:

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển công chức năm 2014 và dự phỏng vấn theo khối, ngành;

– Nội dung phỏng vấn; danh mục tài liệu ôn tập để thí sinh tự ôn tập; thời gian, địa điểm khai mạc, phỏng vấn.

5. Thông tin được đăng tải công khai trên trang điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, địa chỉ truy cập: http://sonoivu.sonla.gov.vn, gồm:

– Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển và dự phỏng vấn theo khối, ngành của từng cơ quan, đơn vị;

– Danh mục tài liệu ôn tập theo khối, ngành;

– Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, phỏng vấn.

Hội đồng xét tuyển dụng công chức năm 2014 tỉnh Sơn La đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển dụng công chức năm 2014) qua số điện thoại: 022.3852.020 để được hướng dẫn./.

Danh sách đủ điều kiện và tài liệu ôn tập tải về  tại đây:  taive