Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015.

Đăng ngày: 04/02/2015 16:02:36

Nhằm đánh giá chính xác, thực chất mức độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014, năm 2015 chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo. Nâng cao và tạo chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Thông qua kiểm tra nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế; những điển hình, sáng kiến, cách làm hay trong tổ chức, chỉ đạo triển khai cải cách hành chính; kịp thời chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014, năm 2015.

Ngày 27 tháng 01 năm 2015, UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 207/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015.

1. Về hình thức kiểm tra

Một là, tự kiểm tra: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo tự kiểm tra cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/3/2015.

Hai là, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, do Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo, chuyên viên của các sở: Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học công nghệ, một số sở, ngành có liên quan tham gia thành viên.

2. Nội dung kiểm tra

Những nội dung thuộc chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn (theo đề cương kèm theo quyết định 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết hợp công tác kiểm tra cải cách hành chính với việc kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ tại cơ quan, đơn vị.

3. Thời gian kiểm tra

Chia làm 2 đợt, dự kiến: Đợt 1, Từ ngày 01/04/2015 đến hết 31/5/2015;

Đợt 2: Từ ngày  01/8/2015 đến hết 15/10/2015;

4. Trách nhiệm thực hiện.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh năm 2015 với thành phần, số lượng thành viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả với UBND tỉnh, tham mưu ban hành văn bản để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý theo quy định.

Giao các sở, ban, ngành có liên quan phân công lãnh đạo và chuyên viên tham gia Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch kiểm tra đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị được xác định Đoàn kiểm tra của tỉnh đến kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; bố trí thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra đúng thời gian quy định; tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra.

Cao Hải