Tin về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 05/02/2015 09:17:42

Tháng 1 năm 2015, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã tiếp nhận được 558 hồ sơ các loại từ tổ chức và cá nhân. Trong đó: thủ tục điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc UBND tỉnh quản lý 03 hồ sơ; thủ tục thành lập, sáp nhập, giải thể các Tổ chức Hội, Tổ chức phi Chính phủ 03 hồ sơ; xét  tuyển công chức 501 hồ sơ; nâng bậc lương trước thời hạn 31 hồ sơ; điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định 22 hồ sơ; phê chuẩn kết quả bầu cử 06 hồ sơ; phân loại hành chính cấp xã 01 hồ sơ; giải thể, sát nhập, chia tách bản 01 hồ sơ. Kết quả có 27 hồ sơ điều động, luân chuyển công chức, viên chức thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định và thủ tục phê chuẩn kết quả bầu cử đã được giải quyết, trong đó có 12 hồ sơ giải quyết trước hạn, 15 hồ sơ giải quyết đúng hạn; các hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết./.