Số: 77/TTr-SNV ngày 11 tháng 02 năm 2015 Về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND;18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh

Đăng ngày: 25/02/2015 14:22:52

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La