Số: 717/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 Quyết định về Phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Đăng ngày: 25/02/2015 17:05:49

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 184/TTr-SNV ngày 13 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020” như sau (có chương trình kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020” và các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chương trình này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La; Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.