Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015.

Đăng ngày: 13/02/2015 08:37:19

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC), nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về CCHC.

Ngày 12/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015. Yêu cầu, các cấp, các ngành, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp tại cơ quan, đơn vị. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Sơn La. Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; kết hợp các phương tiện truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

          Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Những điển hình tiên tiến, các sáng kiến về công tác cải cách hành chính, các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo v.v…

Đưa nội dung cải cách hành chính của tỉnh, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 một cách thích hợp vào chương trình giảng dạy tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua các loại hình báo chí và huy động các cơ quan truyền thông tham gia tuyên truyền về cải cách hành chính, gồm: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị. Thông qua các hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị. Cung cấp các văn bản chỉ đạo của ngành, đơn vị mình cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân biết; đồng thời theo dõi, giám sát cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tăng cường công tác kiểm tra CCHC.

Các cơ quan thông tin đại chúng nâng cao chất lượng hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Báo Sơn La  tiếp tục thực hiện tốt chuyên mục “Chung tay cải cách hành chính” trên báo thường kỳ và trên Báo điện tử Sơn La, tăng cường thêm thời lượng của chuyên mục “Ý kiến bạn đọc” để tiếp nhận, đăng tải ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan, cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính.  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về cải cách hành chính vào thứ 7 hàng tuần, đảm bảo mỗi tháng 04 số, thời lượng phát sóng 15 phút/số; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm về các nội dung liên quan đến thực hiện Chương trình CCHC 6 tháng một lần. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời thông tin về cải cách hành chính.

Cao Hải