Số 218/UBND-NC ngày 30-01-2015 về việc triển khai thực hiện thông tư số 18/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ và tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 09/02/2015 08:02:10

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La