Số 142.HD-SNV ngày 12/02/2015 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 13/02/2015 08:44:54