Số 128/KH-SNV Ngày 10/02/2015 về kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện dự án 600 phó chủ tịch UBND xã và trí thức trẻ tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 05 huyện nghèo năm 2015

Đăng ngày: 10/02/2015 14:17:59