Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29-01-2015 Quyết định về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 02/02/2015 08:35:21