Tổ chức điều tra xã hội học để xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 26/01/2015 15:50:12

Thực hiện quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La, Phê duyệt  Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (giai đoạn 2014-2016). Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả Cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh, gắn với chấm điểm xếp hạng chỉ số cải cách hành hính năm 2014 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 21/01/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 144/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch điều tra xã hội họcxác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2014. Theo quyết định định này, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính với 986 phiếu điều tra, trên 6 nhóm đối tượng (Lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; Công chức làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Người dân; Doanh nghiệp). Thông qua công tác điều tra xã hội học để đánh giá sự tác động của công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, thuộc UBND các huyện, thành phố; đánh giá về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức; về năng lực hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với người nhân dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đánh giá về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại địa phương. Kết quả điều tra xã hội học sẽ là cơ sở quan trọng cùng với việc tự đánh giá chấm điểm để đánh giá xếp hạng, công bố kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2014, của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La.   Cao Hải