Số141/UBND-NC ngày 21/01/2015 về việc đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2014

Đăng ngày: 26/01/2015 09:28:19

Để tổ chức triển khai Quyết định số 15/QĐ-BNV ngày 14/01/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1294/BNV-CCHC ngày 3/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 932/BNV- CCHC ngày 20/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; Công văn số 1418/BNV-CCHC ngày 23/4/2013 về việc hướng dẫn bổ sung công văn số 932/BNV-CCHC ngày 20/3/2013 tự đánh giá, chấm điếm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh và đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014 theo quy định. (có văn bản gửi kèm).