Số 91/SNV-QLCCVC Ngày 29-01-2015 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuvên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2015

Đăng ngày: 30/01/2015 13:53:33

Kính gửi:

–   Văn phòng tỉnh uỷ và các Ban đảng thuộc tỉnh uỷ;

–   Các Sở, ban, ngành;

–   Các tổ chức chính trị xã hội;

–   Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

–   Các tổ chức Hội nghề nghiệp;

–   Các huyện uỷ, thành uỷ;

–   Uy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015; Công văn số 18, 19/HCQG-ĐTBD’ ngày 12/01/2015 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2015.

Sở Nội vụ thông báo kế hoạch chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên (CV), chuyên viên chính (CVC) và chuyên viên cao cấp (CVCC) năm 2015, cụ thể theo văn bản đính kèm.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La