Số: 60/SNV-CTTN ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc tổ chức thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Tổ công tác tại các xã thuộc 05 huyện thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày: 23/01/2015 14:25:00

Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia Tổ công tác tại các xã thuộc 5 huyện nghèo.

Đến nay, một số đối tượng trí thức trẻ đã đến thời gian hết hạn hợp đồng theo Quyết định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị UBND 5 huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai , Mường La và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện việc chấm dứt hợp đồng đối với trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đã hoàn thành đủ 5 năm của các tổ công tác tại xã.