Số 30/SNV-QLCCVC về báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2014

Đăng ngày: 13/01/2015 15:22:16

Kính gửi:

-Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp báo cáo một số nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm.

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La