Số 1116/SNV-TCBC về việc xin ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày: 01/01/2015 10:25:24

Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo hai Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa dổi, bổ sung Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND như sau:

– Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La.

– Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La.

Để nội dung văn bản được chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp, Sở Nội vụ xin ý kiến các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố (dự thảo quyết định đề nghị các đơn vị khai thác trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ sonoivu.sonla.gov.vn). Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ hoàn chỉnh văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/01/2015, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử nguyenthanh_tinh2000@yahoo.com; luonganh6886@gmail.com.

Nội dung theo văn bản đính kèm.