Số 06/CCVTLT-QLVTLT ngày 20/01/2015 về việc triển khai kế hoạch số 52/KHSNV ngày 19/01/2015 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 20/01/2015 16:34:59

Kính gửi: Các Sở, ngành

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SNV ngày 19 tháng 01 năm 2015 Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về Triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức” năm 2015.

Để bảo đảm thực hiện nội dung, yêu cầu, tiến độ của Kế hoạch, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh kính đề nghị các cơ quan thuộc đề án phối họp thực hiện các nội dung sau:

1. Thời gian thực hiện

Căn cứ chương trình công tác năm 2015, khối lượng hồ sơ công việc năm 2013, 2014, các cơ quan bố trí, sắp xếp thời gian (bắt đầu từ ngày 01/ 3/2015 đến 31/12/2015).

2. Về nội dung

Thực hiện theo Kế hoạch số 52/KH-SNV ngày 19 tháng 01 năm 2015 Sở Nội vụ tỉnh.

3. Về nhân lực thực hiện

Đề nghị các cơ quan, tổ chức bố trí công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức để cùng phối hợp với bộ phận nghiệp vụ của Chi cục Văn thư – Lư trữ thực hiện.

4. Về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí

– Đề nghị các cơ quan, tổ chức bố trí địa điểm, kho lưu trữ hoặc phòng để lưu hồ sơ, tài liệu.

– Toàn bộ trang thiết bị, vật tư văn phòng (giá đựng tài liệu, hộp lưu trữ tài liệu, bìa hồ sơ…), chi phí nhân công sử dụng bằng nguồn kinh phí thực hiện Đề án (ngân sách Nhà nước theo Quyết định 3338/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho Chi cục Văn thư – Lưu trữ).