Số 04/KH-UBND Về kế hoạch tổ chức lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Đăng ngày: 12/01/2015 17:23:17

Thực hiện Nghi định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 cùa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Quyết định số 2726/QĐ-CTN ngày 24/10/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Quyết định số 2731/QĐ-CTN ngày 27/10/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam về việc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Công văn số 2954-CV/TU ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Tỉnh ủy;

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La