Số 01/CT-UBND Chỉ thị về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Đăng ngày: 07/01/2015 11:20:34

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, như: Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toấn quốc lần thứ XII; Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La.

Nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2015, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIIỊ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phát động các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015.

Nội dung theo chỉ thị kèm theo.