Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/2015)

Đăng ngày: 19/12/2014 09:55:01

Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 1C/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người đã chỉ rõ”Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”. Đánh giá được ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác Lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về Ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam và lấy ngày 03 tháng 01 hàng năm là “Ngày lưu trữ Việt Nam”

Nhân Ngày truyền thống lưu trữ Việt Nam và đón Xuân mới 2015, thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục Vãn thư và Lưu trừ nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các thế hệ công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong cả nước.