Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Đăng ngày: 25/12/2014 07:47:19

Ngày 20 tháng 12 năm 2014, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Đến sự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 185 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Sơn La; Thường trực huyện, thành ủy, Giám đốc các sở, ban ngành, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên các khối Văn phòng UBND tỉnh; Các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương; Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức các sở, ban, ngành; Chánh Văn phòng  HĐND – UBND, Trưởng phòng Nội vụ, chuyên viên làm công tác CCHC các huyện, thành phố; Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

LAI_0899 1copy

Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị.

Hội nghị đã được nghe đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cầm Ngọc Minh quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Cải cách hành chính; đ/c Giám đốc Sở Nội vụ Lưu Minh Quân báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; thông qua dự thảo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2015.

Đại biểu tham dự Hội nghị được nghe các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận về một số kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính năm 2014, như: UBND huyện Mộc Châu báo cáo kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư; UBND Thành phố báo cáo kinh nghiệm về công tác giải phóng mặt bằng; kinh nghiệm triển khai thực hiện mô hình Bộ phận Một cửa liên thông hiện đại; Sở Giao thông vận tải về đẩy mạnh công tác CCHC của Sở; Sở Khoa học công nghệ báo cáo kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh… Cũng tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2014.

LAI_09111 copy

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân

 có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2014.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2015.

Thứ nhất,  yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Lãnh đạo huyện, thành ủy, UBND các huyện, thành phố tập trung cao triển khai Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính,  các cơ quan, đơn vị phải sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Thứ hai, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần lựa chọn những nội dung, công việc cụ thể đưa vào kế hoạch CCHC năm 2015 của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện

Thứ ba, Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án:”Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; thí điểm tổ chức thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo phòng, ban thuộc sở, ngành; thí điểm thi tuyển đầu vào công chức, viên chức, tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh để lựa chọn người đủ phẩm chất năng lực vào các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với vị trí việc làm.

Thứ tư, Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về cải cách hành chính.

Thứ năm, Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rà soát, công bố công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Thứ sáu, Sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức cho phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Thứ  bẩy, Tổng kiểm tra rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Thứ tám,Tập hợp đầy đủ các tài liệu có liên quan để phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2014 báo cáo Bộ Nội vụ xem xét thẩm định đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2014.  Triển khai thực hiện việc đánh giá, công bố kết quả xếp hạng CCHC của các sở, ngành, UBND các huyện thành phố năm 2014 theo quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La.

Thứ  chín, Sở Nội vụ và ngành Nội vụ, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao về cải cách hành chính, về tổ chức bộ máy, về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, về công tác thi đua khen thưởng, tôn giáo, quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ, thanh niên, làm tốt công tác củng cố xây dựng chính quyền, địa giới hành chính và giải quyết có hiệu quả các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2015.

 

Bài và ảnh Cao Hải