Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Mường La

Đăng ngày: 25/12/2014 07:34:10

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường La. Để khắc phục những bất cập, hạn chế về công tác Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; việc quản lý văn bản; quản lý và sử dụng con dấu ở các Xã và các Trường học trên địa bàn huyện.

Ngày 23 tháng 12 năm 2014, tại Trung tâm Hội nghị huyện Mường La, Ủy ban nhân dân huyện Mường La đã phối hợp với Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 cho 99 công chức, viên chức đang làm công tác văn thư, lưu trữ hoặc được giao kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ; trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước và hệ thống tổ chức văn thư, lưu trữ hiện nay; một số văn bản hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ như: Luật Lưu trữ; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và  nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Tại lớp tập huấn các ý kiến thảo luận liên quan đến nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của các Trường học, các Xã về Quản lý văn bản, trong đó có đăng ký văn bản đến, việc lập sổ văn bản đến đối với văn bản mật; việc lập sổ đăng ký văn bản đi đối với Trường học và đối với Hội đồng nhân dân cấp xã; việc quản lý hệ thống số văn bản đi đối với các Trường học; việc quản lý và sử dụng con dấu; việc giao quản lý con dấu của cơ quan, đơn vị đã được đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường La và đồng chí Báo cáo viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ giải đáp, làm rõ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Qua hội nghị tập huấn các học viên được cập nhật thêm những kiến thức, văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ góp phần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.