Thông báo tuyển dụng công chức Sở Nội vụ tỉnh Sơn La năm 2014

Đăng ngày: 18/11/2014 08:12:56

Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức năm 2014.