Số 97/KH-UBND về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

Đăng ngày: 27/11/2014 15:19:11

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014.

File đính kèm: