Số: 129 /CCVTLT-QLVTLT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu năm 2014

Đăng ngày: 20/11/2014 08:55:49

Kính gửi:

– Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

– Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Căn cứ công văn số 1275/VTLTNN-TTTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014;

Thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; Công văn số 3470/UBND-NC ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ.

Để có số liệu thống kê đầy đủ, phản ánh đúng thực tế báo cáo Thường trực UBND tỉnh, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về tổ chức, số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác Văn thư, lưu trữ; tình hình tài liệu, khai thác sử dụng tài liệu, kho tàng, trang thiết bị phục vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của toàn tỉnh đúng thời gian quy định. Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; UBND tỉnh các huyện, thành phố thực hiện đúng chế độ và nội dung theo các  biểu mẫu, báo cáo thống kê định kỳ theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Công văn số 3470/UBND-NC ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo gửi về Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh trước ngày 25/12/2014.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh hoặc trao đổi trực tiếp với phòng Quản lý văn thư, lưu trữ, số điện thoại 0223.755.573 để cùng phối hợp giải quyết./.

File đính kèm: