Báo cáo Thẩm định hồ sơ đề nghị chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nậm Khún xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp

Đăng ngày: 17/11/2014 14:32:07

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Hồ sơ đề nghị chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nậm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Sở Nội vụ báo cáo việc thẩm định hồ sơ.

 

File đính kèm: