Số 853/SNV-TCBC: V/v hợp đồng chi tiêu biên chế trong các cơ quan hành chính và lập mẫu biểu duyệt danh sách hưởng lương của các cơ quan, đơn vị.

Đăng ngày: 20/10/2014 15:03:45