SỐ 22/2014/QĐ-UBND: Quyết đinh sửa, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 20/10/2014 15:11:23

File đính kèm: