Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm 2014

Đăng ngày: 23/10/2014 13:50:03

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, sở Nội vụ cơ quan chủ trì triển khai thực hiện cải cách hành chính đã đề ra các phương hướng trong những tháng cuối năm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC vào tháng 12 năm 2014; Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (giai đoạn 2014-2016);

Công bố xếp hạng chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ngành, UBND các huyện năm 2013; tổ chức triển khai Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/02/2014 về kiểm tra công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014. Tiếp tục triển khai bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính theo Quyết định 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính;

Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính, chỉ đạo đề xuất phương án, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa tại tất cả các cơ quan, đơn vị, kể cả các xã, phường, thị trấn để phục vụ tốt mọi nhu cầu chính đáng cho tổ chức và công dân góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Công bố công khai Bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã lên cổng thông tin điện tử của tỉnh;

Tiếp tục kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh với các huyện, thành phố và giữa huyện, thành phố với xã, phường, thị trấn, đảm bảo tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, đồng bộ với nguồn lực tài chính, phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức và các điều kiện cần thiết khác;

Thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010. Tiếp tục cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính và cá nhân từng cán bộ, công chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai đồng bộ Đề án xác định vị trí việc làm, xác định rõ cơ cấu công chức, viên chức trong toàn tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao của từng cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC cho cán bộ cấp huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn;

Nâng cấp toàn diện cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sớm đưa vào hoạt động nhằm cung cấp đầy đủ thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin về kinh tế xã hội của tỉnh, những chính sách của tỉnh để thu hút đầu tư và phục vụ nhân dân trong tỉnh. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử vào hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm giảm bớt giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức trên phạm vi toàn tỉnh. Tiếp tục mở rộng và cải tiến quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp, mở rộng đến cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2014; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cải cách hành chính, tăng thời lượng phát thanh, truyền hình về hoạt động công tác cải cách hành chí; đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2014.

theo sonla.gov.vn