Kế hoach tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật – Dự toán “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Sơn La”

Đăng ngày: 21/10/2014 15:09:37

Căn cứ Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới hành chính các cấp;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015;

Thực hiện Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Sơn La”.

Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Sơn Laxây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiệnThiết kế kỹ thuật – Dự toán“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Sơn La”

Nội dung theo văn bản kèm theo

File đính kèm: