Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) về Văn thư – Lưu trữ

Đăng ngày: 29/10/2014 15:31:45

Thực hiện Công văn số 1103/VTLTNN-KHTC ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) về văn thư, lưu trữ.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh xây dựng Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) về văn thư, lưu trữ trình Sở Nội vụ tỉnh tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền bổ sung các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của ngành và của tỉnh.

Nội dung theo văn bản đính kèm.

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La