Hướng dẫn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với trưởng Công An xã theo pháp lệnh Công An xã.

Đăng ngày: 10/10/2014 14:44:29

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Thực hiện Công văn số 1909/UBND-NC ngày  22/7/2014 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng công an xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, chính trị viên phó, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Sở Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã theo văn bản kèm theo