Hướng dẫn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Đăng ngày: 10/10/2014 14:58:32

Căn cứ Luật dân quân tự vệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của liên Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2012 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định ban hành Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2012 – 2015;

Thực hiện Công văn số 1909/UBND-NC ngày  22/7/2014 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng công an xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, chính trị viên phó, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Sở Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo văn bản kèm theo