Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ Lịch sử tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh

Đăng ngày: 24/09/2014 09:20:47

Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc “ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ Lịch sử tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh”

Căn cứ vào Quyết định này, Quy chế quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử phải tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục khi đến khai thác, sử dụng tài liệu.

Mục tiêu của việc khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ Lịch sử nhằm đảm bảo phát huy giá trị tài liệu của tài liệu lưu trữ, giữ gìn bí mật Nhà nước, đáp ứng nhu cầu công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu khác chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

(Quyết định số 2413/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc “ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ Lịch sử tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh”