Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đăng ngày: 11/09/2014 07:36:13