Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, phường, thị trấn.

Đăng ngày: 11/09/2014 07:27:51