Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2017

Đăng ngày: 24/09/2014 09:06:54

Ngày 13 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định

số 2116/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án“ Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ

và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2017”.

Mục tiêu của việc thực hiện Đề án là triển khai có hiệu quả tinh thần Chỉ thị

số 15/CT-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lập hồ sơ

và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Đưa tài liệu từ năm 2013 của các cơ

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh lập Danh mục hồ sơ và đưa vào lưu trữ hiện

hành theo đúng quy định của Luật; Đồng thời tạo sự chuyển biến cho việc thực

hiện thống nhất công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành

đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Qua đó

sẽ phân loại hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn để giao nộp về Lưu trữ Lịch sử.

Theo Đề án này, giai đoạn từ năm 2015-2017, Chi cục Văn thư – lưu trữ trực

tiếp tiến hành triển khai tại 18 cơ quan chuyên môn, là các Sở, ngành thuộc UBND

Để triển khai thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ

chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt chú trọng đến công tác lập hồ sơ công

việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan cho các cơ quan thuộc Đề án..

Kinh phí thực hiện Đề án giao cho Chi cục Văn thư – lưu trữ xây dựng dự

toán trình các cơ quan chức năng thẩm định và cấp vào dự toán ngân sách hàng

năm phục vụ cho công tác chuyên môn./.

(Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 Phê duyệt Đề án“ Nâng

cao hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ hiện hành đối

với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2017”).