Phê chuẩn kết quả bầu cử, bầu cử bổ sung, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND cấp huyện.

Đăng ngày: 11/09/2014 07:23:36